Извозване на отпадъци

Извозване на боклук и наем на контейнери. Сметосъбиране и сметоизвозване.

„Райт Клийнинг“ ООД е лицензирана фирма и притежава разрешително за транспортиране на отпадъци. Предлагаме извозване на битови и строителни отпадъци от физически и юридически лица. Изпълняваме, както еднократни така и дългосрочни (абонаметни) поръчки.

Извозване на битови отпадъци

Предлагаме извозване на битови отпадъци и производствени отпадъци с битов характер (твърди битови отпадъци) от производства, предприятия, заводи, административни сгради, складови бази, логистични центрове и др.

Разполагаме с контейнери за отпадъци с различна вместимост.

– Контейнери за строителни отпадъци
– Разделно събиране на битови отпадъци
– Прес контейнери за хартия
– Контейнери за биоразградими отпадъци
– Цистерни за отпадъчни води
– Фекалка
– Бракуване на стоки (неопасни)
– Изкупуване на вторични суровини – хартия, пластмаса и найлон
– Унищожаване на архиви

Нашата компания оказва пълно съдействие при изготвяне и подаване на необходимите документи пред Столична община за намаляване на такса смет.

Крайната ни цел е да Ви предоставим безупречна услуга, изпълнена в съотвествие с всички норми и изисквания за опазване на околната среда, за да можем с общи усилия да живеем и работим в един по-чист и здравословен свят.

Меню